Madular High School


wilde ganzenAanvankelijk was de school gevestigd op de bovenverdieping van het huis van Sientje en haar man, in de wijk BhittaiColony in Karachi. Deze ruimte bood plaats aan 60 kinderen. Met steun vanuit Nederland (onder andere van de Wilde Ganzen) en Pakistan is in 2005 een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen.

Het onderwijs dat wij aanbieden is uitsluitend bestemd voor kinderen die thuis onder de armoedegrens leven. Geloof en achtergrond zijn in onze school van ondergeschikt belang. Onze voorkeur gaat wel uit naar meisjes omdat zij veelal minder dan jongens kans hebben op goed onderwijs. De meeste scholen vragen geld voor uniformen, boeken en onderwijs. Hierdoor zijn veel ouders niet in staat hun kinderen, vooral hun dochters, bij een school aan te melden; zij kunnen de kosten niet dragen. Wij bieden de ouders enige financiële ondersteuning, omdat voor ons het belang van scholing prevaleert. In de praktijk is bijna de helft van de aangemelde kinderen negen jaar en ouder. Wij vragen van de ouders wel een bijdrage naar draagkracht omdat hierdoor de continuïteit van het schoolgaan beter is gewaarborgd.


Per 1 april 2011 is onze school erkend door de Pakistanse overheid. Dit betekent dat ons diploma nu toegang geeft tot alle vervolgopleidingen in Pakistan. Voorwaarde was dat we onze naam zouden veranderen. Het MadularEducation Center heet nu Madular High School. Het onderwijs aan kansarme kinderen zetten we ongewijzigd voort.


Op verzoek van veel ouders en van de wijkraad hebben wij per 1 april 2011 een scheiding gemaakt tussen de locatie van de jongens en de locatie van de meisjes. We sluiten hiermee aan bij de Pakistanse principes ten aanzien van scheiding van seksen. In het bijzonder in de wijk waar onze school staat hanteert men deze principes strikt.


De kinderen zitten niet langer samen in één klas, zelfs niet in het zelfde gebouw: de jongens zitten in het oorspronkelijke schoolgebouw en de meisjes in het gebouw aan de overkant. Wij hopen dat het splitsen van de school in een afdeling voor jongens en een afdeling voor meisjes tot gevolg heeft dat meer ouders hun dochters zullen aanmelden.


We bieden in de jongens- en in de meisjesschool totaal onderwijs aan 400 kinderen.
Daarnaast creëren we werkgelegenheid voor 20 mensen uit de arme wijk waar de school staat.


Klik hier om de foto's van de Madular school te bekijken.

Copyright © 2013 Madular Nederland